தலைப்பு : மகிழ்ச்சி உதயமாகிறது மாற்று தலைப்பு : மகிழ்ச்சியுடன் வரும் காலை போதகர் :  முனைவர் இராபர்ட் சைமன் சங்கீதம் 30 : 1 – 12    நாள் :  12.01.2020 1 – கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழவொட்டாமல், நீர் என்னைக் கைதூக்கி எடுத்தபடியினால், நான் உம்மைப் போற்றுவேன். 2 – என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், என்னை நீர் குணமாக்கினீர். 3 – கர்த்தாவே, நீர் என் […]

Continue reading