மகிழ்ச்சியான குடும்பம் அமைய விட்டுக்கொடுத்து அநுசரிக்கவேண்டுயது பெரிதும் கணவனே ! மனைவியே !

மகிழ்ச்சியான குடும்பம் அமைய விட்டுக்கொடுத்து அநுசரிக்கவேண்டுயது பெரிதும் கணவனே ! மனைவியே !