Carmel 24 Hours Chain Prayer – August 29, 2020– கர்மேல் 24 மணி நேர ஜெப சங்கிலி – ஆகஸ்ட் 29, 2020

Carmel 24 Hours Chain Prayer – August 29, 2020 – கர்மேல் 24 மணி நேர ஜெப சங்கிலி – ஆகஸ்ட் 29, 2020

கர்மேல் 24 மணி நேர ஜெபசங்கிலி
29 ஆகஸ்ட் 2020 காலை 08:00 மணியிலிருந்து
30 ஆகஸ்ட் 2020 காலை 08:00 மணிவரையில்
ஒரு மணி நேர ஜெபத்திற்கான ஓர் உருவரை
15 நிமிடங்கள் – துதிஸ்தோத்திரம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஜெபம்
ஸ்தோத்திரியுங்கள் !
கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துள்ள சபைக்காக! ஊழியர்களுக்காக !
தேவதூதுகளுக்காக ! தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளுக்காக !
45 நிமிடங்கள் – மன்றாட்டு ஜெபம்

ஜெபியுங்கள்! கர்மேல் விழாவுக்காக!
1. கர்மேல் விழா 2020 நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் கர்த்தர் தாமே பொறுப்பெடுத்த நமக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றித்தர.
ஸ்தோத்திர ஆராதனை – 08 செப்டம்பர் மாலை 06 மணிக்கு
வேத வினா-விடை போட்டி – 11 செப்டம்பர் மாலை 06 மணிக்கு
கீத ஆராதனை – 12 செப்டம்பர் மாலை 06 மணிக்கு
சாட்சி ஆராதனை – 12 செப்டம்பர் காலை 10 மணிக்கு
சிறப்பு கருத்தரங்கம் – 13 செப்டம்பர் மாலை 06 மணிக்கு

2. இம்முறை நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் இணையத்தின் வழியாகவே நடைபெறுவதால் இதில் போதகருடன் இணைந்து செயல்புரியும் ஒவ்வொரு சகோதர, சகோதரிகள் மற்றும் ஊடகக்குழுவினரின் சுகம், பெலன், ஆரோக்கியம் மற்றும் தேவபாதுகாப்பு.

3. இந்த வித்தியாசமான சூழ்நிலையும், விழா நிகழ்ச்சிகளை சிறப்புடன் தலைமை தாங்கி நடத்திவரும் போதகர், போதகரம்மாவின், உடல், சுகம், பெலன் மற்றும் ஆரோக்கியம்.

ஜெபியுங்கள்! கர்மேல் உறவுகளுக்காக!
4. கர்மேல் உறவுகளில் சிலர் சுகவீனமாய் உள்ளனர். அவர்களுடைய தெய்வீக விடுதலை மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார், அவர்களை கவனித்துகொள்வோருக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பு.
5. அதிக பாரத்தோடும் கண்ணீரோடும் அழிந்துபோகும் ஆத்துமாக்களின் இரட்சிப்புக்காக ஊக்கத்துடன் ஜெபிக்கவும் பிரயாசப்படவும்வேண்டும்.
6. தேவனுக்கு சித்தமான எல்லவற்றிலும் தேறினவர்களாக, பூரண நிச்சயமுடையவர்களாயிருக்க.

7. தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைக்க, வேலைக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்க, வேலைஸ்தலத்தில் பிரச்சனை நீங்க, வேலை உயர்வு கிடைக்க, செய்யும் தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட, கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு செழிப்புடன் வாழ.

8. ஜெபத்தில் உறுதியாக தரித்திருக்க, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவசித்தத்தில் நிலைத்திருக்க,ஆவிக்குரிய சிந்தையுடையவர்களாய் கிறிஸ்துவின் சாயலில் வளர.

9. குடும்பங்களில் அன்பு, ஐக்கியம், சந்தோஷம், சமாதானம் நிறைந்திருக்க

10. சபையைக் குறித்த தேவசித்தம் பரிபூரணமாய் நிறைவேற.

பொதுவான குறிப்புகள்
#மருத்துவ பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், காவலர்கள், அரசு ஊழியர்கள், வியாபாரிகள், வங்கியாளர்கள் – மக்கள் தொடர்பாளர்கள் நலன் காக்கப்பட.

# வேதனையினால் மக்கள் தேவனைத் தூஷியாமல், தேவனிடத்தில் திரும்ப.

# வெளியூர்களில்/மாநிலங்களில்/நாடுகளில் வாழும் நமது உறவுகளுக்காக
#தேவன் தாமே இரக்கஞ்செய்து இந்த(கொரோனா வைரஸ் கோவிட்-19) வாதையை அற்புதமாய் நிறுத்த வேண்டும்.


CARMEL 24 HOURS PRAYER CHAIN

29 August 2020 08:00 AM to 30 August 2020 08:00 AM
OUTLINE FOR ONE HOUR PRAYER

15 Minutes – Praise and Worship and Sanctification Prayer
Praise !
For our Church ! For our Ministers !
For God’ messages ! For prophetic utterances !
45 Minutes: Intercessory Prayer

Pray for Carmel Fest 2020!

1.God to take complete control of the events planned in connection and make it a blessing to each and every one of us.

* Thanks-giving Service – 08 September@ 6 pm.
* Bible Quiz -11 September @ 6 pm.
* Sing-Song Service – 12 September @ 6 pm.
* Testimony Service – 13 September @ 10 am.
* Tamil Symposium – 13 September @ 6 pm.
2. Since all our programmes, this time, are going to be online events. Brother, Sisters, Media Team Members who are working together with our Pastor need good health, strength and divine protection to carry out their roles effectively.
3. Our Pastor and Pastoramma, who are planning and presiding over the Fest~being held in a completely different scenario~need good health, strength and divine protection.
Pray for Carmeleans !
4. Some of our loved ones are sick. For divine healing and for the health and protection of their family members, care-givers.
5. Carmeleans,with great burden and tears, must pray and labour for the salvation of perishing souls.

6. Believers must stand complete and perfectly sure in all the will of God.

7. For suitable job, suitable remuneration, for removal all problems in the workplace, for job
promotion, for their businesses to be blessed and to live a debt-free prosperous life.

8. To remain steadfast in prayer and stand in the will of God in all the circumstances, to be spiritually minded and grow in the likeness of Christ.

9. Love, fellow-ship, joy, peace to remain in the family of Carmelans.

10. For total fulfillment of God’s will concerning the Church.
General Points
# Medical professionals, Sanitation Workers, Policemen, Government Employees, Merchants, Bankers – Welfare of all public relation people should be taken care.

# People in agony and despair should not curse God, but should return to him in repentance.

# Pray for our loves ones staying in different cities/states/countries.

# The Lord God should miraculously stop this COVID-19 pandemic.

Yours Loving Pastor / உங்கள் அன்பு போதகர்,

Pr. Robert Simon / Pr. இராபர்ட் சைமன்

Share with