Carmel 24 Hours Chain Prayer – September 05, 2020– கர்மேல் 24 மணி நேர ஜெப சங்கிலி – செப்டம்பர் 05, 2020

கர்மேல் 24 மணி நேர ஜெபசங்கிலி

05 செபடம்பர் 2020 காலை 08:00 மணியிலிருந்து
06 செபடம்பர் 2020 காலை 08:00 மணிவரையில்
ஒரு மணி நேர ஜெபத்திற்கான ஓர் உருவரை

15 நிமிடங்கள் – துதிஸ்தோத்திரம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஜெபம்
ஸ்தோத்திரியுங்கள் !
கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துள்ள சபைக்காக! ஊழியர்களுக்காக !
தேவதூதுகளுக்காக ! தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளுக்காக !

45 நிமிடங்கள் – மன்றாட்டு ஜெபம்
ஜெபியுங்கள்!
1. கர்மேல் விழா 2020 நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பிட்டு ஜெபியுங்கள் – ஸ்தோத்திர ஆராதனை, வேதவினாவிடை போட்டி, கீத ஆராதனை, சாட்சி ஆராதனை மட்டும் சிறப்பு கருத்தரங்கம்.

2. சபையில் ஆராதனை நடத்தலாம் என்ற அறிவிப்பு வந்தாலும், தற்போதைய சூழலில் கட்டுப்பாடுகளுடன் எப்படி நடத்தலாம் என்பதை தேவ ஆலோசனையோடு போதகர், போதகரம்மா முடிவெடுக்க.

3. ஊரடங்கு தளர்வுகளும் திறக்கப்படுதலும் பொருளாதார காரணங்களுக்கே. தொற்றின் தாக்கம் இன்னும் பரவியுள்ளது. நம்முடைய கர்மேல் உறவுகள் வருகையிலும் போகையிலும் கவனத்துடன் இருக்க, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவஞானத்தோடு நடந்துகொள்ள

4. அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் எழுப்பி பிரகாசிக்கவேண்டும்.

5. ஆத்தும பாரத்தோடு கண்ணீரோடு அழிந்துபோகும் ஆத்துமாக்களின் இரட்சிப்புக்காக ஊக்கத்துடன் ஜெபிக்கவும் பிரயாசப்படவும்வேண்டும்.

6. விசுவாசிகள் தேவனுக்கு சித்தமான எல்லவற்றிலும் தேறினவர்களாக, பூரண நிச்சயமுடையவர்களாயிருக்க.

7.தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைக்க, வேலைக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்க, வேலைஸ்தலத்தில் பிரச்சனை நீங்க, வேலை உயர்வு கிடைக்க, செய்யும் தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட, கடன் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு செழிப்புடன் வாழ.

8. ஜெபத்தில் உறுதியாக தரித்திருக்க, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தேவசித்தத்தில் நிலைத்திருக்க,ஆவிக்குரிய சிந்தையுடையவர்களாய் கிறிஸ்துவின் சாயலில் வளர.

9. போதகர், போதகரம்மா அவர்களின் சுகம், பெலன், ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆவியின் நிறைவுக்காக.

10. சபையைக் குறித்த தேவசித்தம் பரிபூரணமாய் நிறைவேற.

பொதுவான குறிப்புகள்
#மருத்துவ பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், காவலர்கள், அரசு ஊழியர்கள், வியாபாரிகள், வங்கியாளர்கள் – மக்கள் தொடர்பாளர்கள் நலன் காக்கப்பட.

# வேதனையினால் மக்கள் தேவனைத் தூஷியாமல், தேவனிடத்தில் திரும்ப.

# வெளியூர்களில்/மாநிலங்களில்/நாடுகளில் வாழும் நமது உறவுகளுக்காக.

#தேவன் தாமே இரக்கஞ்செய்து இந்த(கொரோனா வைரஸ் கோவிட்-19) வாதையை அற்புதமாய் நிறுத்த வேண்டும்.

Carmel 24 Hours Prayer Chain
05 September 2020 08:00 AM to 06 September 2020 08:00 AM

OUTLINE FOR ONE HOUR PRAYER

15 Minutes – Praise and Worship and Sanctification Prayer
Praise !
For our Church ! For our Ministers !
For God’ messages ! For prophetic utterances !
For the divine deliverance received by our dear loved ones from their sickness
Pray !

45 Minutes Intercessory Prayer

1. Pray mentioning each and every programme of our ensuing Carmel Fest-Thanks-giving Service, Bible Quiz, Sing-Song Service, Testimony Service and Special Tamil Symposium.

2. Government has given permission to conduct Church Services. However, in keeping with the Government norms, our Pastor and Pastoramma with God’s guidance should take the right decision which is beneficial to all.

3. People of God who have decided to take baptism in accordance with the counsel and teaching of Bible must stand firm and unmoved in their decision.

4. Those who have received the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues must arise and shine.

5. With great burden and tears, pray and labour for the salvation of perishing souls.

6. Believers must stand complete and perfectly sure in all the will of God.

7. For suitable job, suitable remuneration, for removal all problems in the workplace, for job promotion, for their businesses to be blessed and to live a debt-free prosperous life.

8. To remain steadfast in prayer and stand in the will of God in all the circumstances, to be spiritually minded and grow in the likeness of Christ.

9. Pastor and Pastoramma : For their Health, strength, wellness and fulness of spirit.

10.For total fulfillment of God’s will concerning the Church.

General Points
# Medical professionals, Sanitation Workers, Policemen, Government Employees, Merchants, Bankers – Welfare of all public relation people should be taken care.
# People in agony and despair should not curse God, but should return to him in repentance.
# Pray for our loves ones staying in different cities/states/countries.
# The Lord God should miraculously stop this Covid 19 pandemic.

Yours Loving Pastor / உங்கள் அன்பு போதகர்,

Pr. Robert Simon / Pr. இராபர்ட் சைமன்

Share with